درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مهمترین صفتی که پروکاریوتها را از یوکاریوتها متمایز می سازد چیست؟


1 ) اختلافات موجود در ساختمان شیمیایی آنها
2 ) اختلاف در شکل و اندازه دو گروه
3 ) فقدان دیواره سلولی در یوکاریوتها
4 ) فقدان غشا هسته و نوکلئول در پروکاریوتها