درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام ترکیب مخصوص پروکاریوتها بوده و یوکاریوتها فاقد آن هستند؟

1 ) استرول
2 ) پپتیدوگلیکان
3 ) پلی  ساکارید
4 ) لیپو پلی ساکارید