درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


متوسط اندازه باکتریها چقدر است؟

1 ) 2 تا 5 میلی میکرون
2 ) 3 تا 8 میکرون
3 ) 0.5 تا 3 میکرون
4 ) 10 تا 12 میکرون