درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از قارچ های زیر ماکروکونیدی و میکروکونیدی مشاهده می شود؟

1 ) الترناریا
2 ) فوزاریوم
3 ) هلمنتوسپوریوم
4 ) اولوکلادیوم