درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام گزینه های زیر در مورد پروکاریوتیک ها صحیح است بجز:

1 ) ماده ژنتیک ( DNA ) بصورت کروموزوم منفرد و حلقوی است
2 ) غشای هسته و دستگاه میوزی در آنها وجود ندارد
3 ) آنزیم های زنجیره انتقال الکترون در غشای سیتوپلاسمی مستقر است
4 ) دارای ریبوزوم 80s در سیتوپلاسم هستند