درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام خصوصیات زیر در پروکاریوتها وجود دارد بجز:

1 ) ریبوزوم 80s
2 ) تقسیم دوتایی
3 ) داشتن غشای سیتوپلاسمی
4 ) داشتن کروموزوم هاپلوئید