درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


فرم بالغ کدام یک از ترماتودهای زیر در لوله گوارش بسر می برد؟

1 ) فاسیولا
2 ) اپیستورکیس
3 ) فاسیولوپسیس
4 ) شیستوزوما