درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آزمایش مدفوع به روش کاتو کدام ماده شیمیایی زیر بکار می رود؟

1 ) بلودومتیلن
2 ) اتر
3 ) مالاشیت گرین
4 ) ائوزین