درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ترماتودهای زیر دارای سه بادکش است؟

1 ) کلونورکیس
2 ) متاگونیموس
3 ) هتروفیس
4 ) پاراگونیموس