درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از اجزا زیر در باکتری ها وجود ندارد؟

1 ) ریبوزوم
2 ) میتوکندری
3 ) پرده سیتوپلاسمی
4 ) مزوزوم