درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم کدام یک از ترماتودهای زیر می تواند در مغز ایجاد ضایع نماید؟

1 ) فاسیولا هپاتیکا
2 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم
3 ) فاسیولوپسیس بوسکی
4 ) شیستوزوما ژاپونیکوم