درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خوردن فندق آبی و تره آبی در انتقال کدامیک از کرم های انگلی زیر به انسان نقش دارد؟

1 ) فاسیولوپسیس بوسکی
2 ) شیستوزوما ژاپونیکوم
3 ) پاراگونیموس وسترمانی
4 ) متاگونیموس یوکوگاوایی