درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کرم بالغ کدام ترماتود در ریه میزبان نهایی جایگزین می شود؟

1 ) دیکروسولیوم
2 ) هتروفیس
3 ) پاراگونیموس
4 ) کلونورکیس