درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خون ادراری (hematuria) در آلودگی به کدام یک از شیستوزوماهای زیر دیده می شود؟

1 ) اینترکالاتوم
2 ) هماتوبیوم
3 ) ژاپونیکوم
4 ) مانسونی