درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


فاسیولیازیس در کدام یک از استان های زیر شایع تر است؟

1 ) مرکزی
2 ) گیلان
3 ) بوشهر
4 ) یزد