درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انگل های زیر در سیر تکاملی خود فقط یک میزبان واسط دارد؟

1 ) کلونورکیس سایننسیس
2 ) هتروفیس هتروفیس
3 ) شیستوزوما هماتوبیوم
4 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم