درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اسپوروسیست مرحله دوم در سیر تکاملی کدام گروه از انگل های زیر مشاهده می شود؟

1 ) شیستوزوما و فاسیولا
2 ) شیستوزوما و دیکروسولیوم
3 ) فاسیولا و پاراگونیموس
4 ) شیستوزوما و کلونورکیس