درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عمده ترین عوارض ناشی از آلودگی های شیستوزومیازیس در انسان در اثر کدام یک از موارد زیر است؟

1 ) حضور تخم کرم بصورت گرانول در نسوج
2 ) حضور فعال کرم در داخل عروق وریدی
3 ) مرحله مهاجرت لارو شیستوزوما در کبد و ریه
4 ) سموم مترشحه از کرم های بالغ