درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


گوی های ژله ای در دیکروسولیوم دندریتیکوم مربوط به کدام مرحله زیر است؟

1 ) متاسرکر در بدن مورچه
2 ) توده های حاوی سرکر در خارج از بدن حلزون
3 ) سرکر و اسپوروسیست در بدن حلزون
4 ) متاسرکرهای چسبیده روی بدن ماهی