درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شکل عفونت زا ( آلوده کننده ) برای انسان در ابتلا به شیستوزوما هماتوبیوم کدام است؟

1 ) تخم دارای میراسیدیوم
2 ) فورکو سرکر
3 ) میراسیدیوم
4 ) شیستوزومول