درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ارگانلهای زیر در پروکاریوتها یافت نمی شود؟

1 ) پپتیدوگلیکان
2 ) ریبوزوم
3 ) دستگاه گلژی
4 ) غشای سیتوپلاسمی