درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم فاسیولا هپاتیکا در هنگام دفع همراه با مدفوع انسان به کدام شکل زیر است؟

1 ) دارای جنین با شش قلابچه است
2 ) دارای دریچه و فاقد قلابچه است
3 ) دریچه لارو دارای جنین رسیده است
4 ) دارای خار انتهایی است