درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از ترماتودهای زیر جنس نر و ماده از هم جدا هستند؟

1 ) هتروفیس هتروفیس
2 ) متاگونیموس یوکوگاوایی
3 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم
4 ) شیستوزوما هماتوبیوم