درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


متاسرکر در چرخه زندگی ترماتودها به کدام یک از فرم های زیر اطلاق می شود؟

1 ) فرم نفوذ کننده در جلد
2 ) فرم مقاوم و آلوده کننده انگل
3 ) فرم لاروی در حالت مهاجرت
4 ) فرم بالغ انگل