درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ترماتودهای زیر در روده انسان و خوک یافت می شود؟

1 ) فاسیولوپسیس بوسکی
2 ) فاسیولا ژیگانتیکا
3 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم
4 ) کلونورکیس سیننسیس