درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از کرم های زیر از طریق تماس پوست با آب ایجاد آلودگی می کند؟

1 ) شیستوزوما هماتوبیوم
2 ) دراکونکولوس مدیننسیس
3 ) فاسیولا هپاتیکا
4 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم