درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از بیماری های زیر ایمونوگلوبولین های سرم افزایش می یابد؟

1 ) سالک
2 ) کالاآزار
3 ) ژیاردیازیس
4 ) کریپتوسپوریدیوزیس