درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


لیشمانیوزRecidivans غالبا از پیامدهای ابتلا به کدام یک از انواع لیشمانیاهای زیر است؟

1 ) دونووانی
2 ) اینفانتوم
3 ) ماژور
4 ) تروپیکا