درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


pancytopenia در کدام یک از بیماری های زیر دیده می شود؟

1 ) مالاریا
2 ) توکسوپلاسموز
3 ) تریپانوزومیاز
4 ) کالاآزار