درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تشخیص آزمایشگاهی کدام یک از بیماری های زیر با دیدن انگل زنده بطور مستقیم در زیر مبکروسکوپ امکان پذیر است؟

1 ) لیشمانیوز
2 ) مالاریا
3 ) تریپانوزومیازیس
4 ) توکسوپلاسموزیس