درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انواع لیشمانیاهای زیر به طور کامل zoonotic است؟

1 ) ماژور
2 ) تروپیکا
3 ) انریتی
4 ) دونووانی