درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


سلولهای پروکاریوت دارای همه اجزای زیر می باشند بجز:

1 ) ریبوزوم
2 ) غشای سیتوپلاسمی
3 ) غشای هسته
4 ) مزوزوم