درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


فرم اپی ماستیگوت در کدام یک از موارد زیر دیده می شود؟

1 ) خون انسان
2 ) سیستم رتیکولواندوتلیال
3 ) در معده فلبوتوموس
4 ) در معده مگس گلوسینا