درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تکثیر کدام یک از تک یاخته های زیر به روش endodyogeny صورت می گیرد؟

1 ) ایزوسپورا
2 ) سارکوسیستیس
3 ) پلاسمودیوم
4 ) کریپتوسپوریدیوم