درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی توکسوپلاسما گوندیای مرحله توکسوپلاسمیک در کدام میزبان انجام می گیرد؟

1 ) فقط در میزبان نهایی
2 ) فقط در میزبان واسط
3 ) در میزبان واسط و نهایی
4 ) در ناقلین مکانیکی