درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


گربه با خوردن کدام یک از اشکال توکسوپلاسما زودتر اواوسیست دفع می کند؟

1 ) تاکی زوئیت
2 ) مروزوئیت
3 ) اواوسیست
4 ) کیست نسجی