درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتشار جغرافیایی عفونت ناشی از کدامیک از تک یاخته های زیر در دنیا گسترده تر است؟

1 ) پلاسمودیوم ویواکس
2 ) لیشمانیا دونووانی
3 ) توکسوپلاسما گوندیای
4 ) تریپانوزوما کروزی