درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تست رنگی (dye test) برای تشخیص کدام یک از عفونتهای زیر حساس و اختصاصی است؟

1 ) ژیاردیازیس
2 ) کریپتوسپوریدیوزیس
3 ) توکسوپلاسموزیس
4 ) تریکومونیازیس