درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای رنگ آمیزی گسترش های خون از نظر تشخیص انگل ها کدامیک از رنگهای زیر مناسب است؟

1 ) محلول لوگول
2 ) رنگ تریکروم
3 ) هماتوکسیلین - ائوزین
4 ) رنگهای رومانوفسکی