درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


ضایعات چشمی ممکن است در اثر آلودگی به کدامیک از تک یاخته های زیر ایجاد شود؟

1 ) اکانتاموبا
2 ) پلاسمودیوم
3 ) بالانتیدیوم
4 ) ایزوسپورا