درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ارگانهای زیر در سلول پروکاریوتیک وجود ندارد؟

1 ) فلاژل
2 ) مزوزوم
3 ) میتوکندری
4 ) ریبوزوم