درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انواع لیشمانیاهای زیر جزء تحت جنس ویانیا (viania) است؟

1 ) لیشمانیا تروپیکا
2 ) لیشمانیا ماژور
3 ) لیشمانیا مکزیکانا
4 ) لیشمانیا برازیلیینسیس