درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام مرحله از انگل توکسوپلاسما از مادر به جنین قابل انتقال است؟

1 ) اواوسیست
2 ) تاکی زوئیت
3 ) مروزوئیت
4 ) برادی زوئیت