درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انگلهای زیر بطور داخل سلولی و خارج سیتوپلاسمی تکثیر می یابد؟

1 ) توکسوپلاسما
2 ) تریپانوزوما
3 ) پلاسمودیوم
4 ) کریپتوسپوریدیوم