درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


فرم حاصل از تکثیر جنسی توکسوپلاسما در روده گربه کدام است؟

1 ) کیست نسجی
2 ) برادی زوئیت
3 ) تاکی زوئیت
4 ) اواوسیست