درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تست جلدی مونتنگرو در کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

1 ) تشخیص کالاآزار در مرحله حاد
2 ) بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی
3 ) شاگاس در موارد مزمن
4 ) توکسوپلاسموز مادرزادی