درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


به اشکال هشت تایی کوکوس ها زیر میکروسکوپ چه گفته می شود؟

1 ) تتراد
2 ) سارسینا
3 ) ادیکوکوس
4 ) پپتوکوکوس