درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از بیماری های زیر راه انتقال انگل از طریق مدفوع میزبان ناقل بندپا انجام می گیرد؟

1 ) سالک
2 ) بیماری شاگاس
3 ) بیماری خواب
4 ) کالاآزار