درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از تستهای زیر برای تشخیص سرولوژی توکسوپلاسموز از انگل زنده به عنوان آنتی ژن استفاده می شود؟

1 ) هماگلوتیناسیون
2 ) ثبوت مکمل
3 ) ایمونوفلورسانس غیر مستقیم
4 ) تست رنگی (Dye test)