درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بطور معمول در تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسموز کدام روش متداول تر است؟

1 ) دیدن مستقیم انگل در نمونه
2 ) تست های سرولوژی
3 ) تلقیح به حیوان حساس آزمایشگاهی
4 ) کشت در محیط های مناسب